לימודים לתואר שלישי

יו"ר הוועדה החוגית: פרופ' אלכסנדר גולדנשלוגר

אתר באינטרנט: http://statistics.haifa.ac.il 

דואר אלקטרוני: student@stat.haifa.ac.il

מטרת הלימודים

תכנית הלימודים לתואר שלישי מכשירה את בוגריה לעבודת מחקר, הוראה וכן לעבודה יישומית בתעשייה.

תנאי הקבלה

תנאי הקבלה לדוקטורט הם בהתאם לתקנון הרשות ללימודים מתקדמים המופיע בשנתון האוניברסיטה (ובאתר הרשות ללימודים מתקדמים) תחת הכותרת "לימודים לקראת תואר שלישי"
וכוללים:

 • א. מועמד בעל תואר "מוסמך" ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בארץ או בחו"ל והשיג בלימודי
  התואר השני ציון משוקלל של 80 לפחות.
 • ב. כתב עבודת מחקר (תזה) והשיג ציון של 86 לפחות בעבודה זו.

הנחיות להגשת מועמדות

המועמד ימלא טופס הרשמה מקוון באתר האוניברסיטה. בנוסף המועמד ימציא למזכירות החוג את
המסמכים הבאים:

 • א. צילומי תעודות גמר לב"א ומ"א.
 • ב. גיליונות ציונים מאושרים לב"א ומ"א.
 • ג. קורות חיים של המועמד בעברית ובאנגלית.
 • ד. מכתב מאת המנחה המיועד המאשר את הסכמתו להנחיה.
 • ה. לפחות שני מכתבי המלצה מאנשי אקדמיה, אשר יישלחו ישירות על ידי הממליצים אל
  הוועדה החוגית ללימודי תואר שלישי. אחד ממכתבי ההמלצה יהיה מטעם מנחה עבודת
  הגמר המחקרית.
 • ו. הצהרת כוונות לגבי נושא המחקר המוצע, מאושרת על ידי המנחה המיועד.
 • ז. תקציר נושא המחקר באנגלית.

מבנה התוכנית ומהלך הלימודים

משך הלימודים לתואר שלישי הוא 4 שנים. הלימודים מחולקים לשני שלבים: שלב מחקר א'  המוקדש לכתיבת הצעת המחקר ושלב מחקר ב' המוקדש לכתיבת עבודת הדוקטורט עצמה. במסגרת הלימודים בשלב א' על התלמיד להשלים קורסים כפי שיתבקש על ידי ועדת הדוקטורט ובציון סף שיקבע על ידם. אורכו של שלב א ללימודים לא יעלה על שנה ושל שלב ב' לא יעלה על שלוש שנים.

הצעת מחקר

על המועמד להגיש הצעת מחקר תוך שנה מהקבלה לתכנית. לקראת הגשת הצעת המחקר תמנה וועדת הדוקטורט וועדה שתכלול:

 1.  מנחה(ים) העבודה.
 2. שני חברים נוספים, מהם לפחות אחד מאוניברסיטה אחרת מוכרת בארץ.

הצעת המחקר תישלח לחברי הוועדה. הוועדה תתכנס במועד שיקבע. המועמד יציג את הצעת המחקר לפני חברי הוועדה. לאחר מכן, הוועדה תדון בהצעה על פי דף הנחיות שיישלח עם הצעת המחקר.
לאחר קבלת המלצות הוועדה, וועדת הדוקטורט תדון במעבר המועמד לשלב ב'.

דיווחים

מידי שנה יכתוב הסטודנט דו״ח התקדמות שיוגש לוועדת הדוקטורט. וועדת הדוקטורט תשלח את
הדוחות לחברי הוועדה. הוועדה תדון בדו"ח ותמליץ על המשך דרכו של המועמד.

הגשת עבודת הדוקטורט לשיפוט

עם סיום עבודת המחקר, תוגש העבודה בחתימת המנחה/ים לוועדה החוגית. לאחר שתיערך בדיקה כי התלמיד סיים חובותיו כנדרש על פי התקנון, תועבר העבודה אל הרשות ללימודים מתקדמים לשיפוט בהתאם לנהלים.

סיום הלימודים

בסיום עבודת הדוקטורט יציג הסטודנט את תוצאות המחקר בסמינר המחלקתי. על הסטודנט לתאם את מועד הסמינר עם האחראי על הסמינר המחלקתי. אישור חתום ע"י אחראי הסמינר המחלקתי יגיע לוועדת הדוקטורט. העבודה תישלח לשיפוט בהתאם לתקנון לימודי תואר שלישי. שמות השופטים טעון אישור וועדת דוקטורט והרשות ללימודים מתקדמים. לאחר קבלת הדוחות תדון וועדת הדוקטורט באישור עבודת התיזה לתואר ד"ר ותעביר את המלצותיה לרשות ללימודים מתקדמים.

 

סגירת תפריט